Studiematerial – frågeställningar & funderingar

ROLLERNAS TVIVEL – HÄR PÅ SIDAN HITTAR DU ETT URVAL FUNDERINGAR ATT REFLEKTERA ÖVER
Du kan säkert komma på fler aspekter som kan ha påverkat de elva rollerna …

Så tar du ansvar för dina handlingar.
 •    Hur kom det sig att träddödaren fick moralångest och bytte inriktning på sitt liv?
 •    Kan du tillämpa mannens omvändelse på något i ditt eget liv?
 •    Idag genomsyras vårt samhälle av frestelser som kan ge människor ekonomisk vinning genom att offra natur och blunda för klimateffekter. Räkna upp minst 5 områden där du själv sett eller läst om detta.
 •    Skulle du själv kunna tänka dig att bli ”skogvaktare”, både bildlikt och bokstavligt? T.ex. genom att demonstrera när vägar ska dras genom naturskyddade områden? Eller gruvor ska öppnas för kortsiktiga vinstintressen?
 • Hur ser du på skogen som kolsänkor, dvs att skogen i högre grad ska stå kvar och inte avverkas?

  Dina handlingar är också avgörande.
 •    Är det bättre att arbeta generellt och politiskt med klimatfrågan än att försöka påverka sin närmaste omgivning?
 •    Hur kan vi påverka politiker och andra beslutsfattare, t ex de i näringslivet?
 •    Vilka argument biter bäst på klimatförnekare?
 •    Hur kan du själv undgå att bli utbränd av ditt starka engagemang?
 •    Vad vill du ge för råd till människor som vill jobba aktivt med klimatfrågor?
 •    Tänker du att det är lättare om kan arbetar i grupp för klimatet, så att man får stöd av varandra? Vilka skulle du vilja arbeta tillsammans med? 

 •    Hur skulle det offentliga samtalet kunna utvecklas för att konkretisera klimatfrågan? Hur frigöra tanken utan att fastna i moralism?
 • Det är något speciellt att bry sig om andra.
 •    Känner du igen dig i politikern som en gång hade fina ideal men som anpassat sig till den berättelse som fastslår att jobben och tillväxten går före allt oavsett konsekvenserna för planeten?
 •    Barn har ofta en stark känsla för vad som är rätt och fel. Vad tror du om att politiker och andra beslutsfattare skulle ha barnpaneler som rådgivare?
 •    Hur ser du på dig själv som klimatarbetare? Känner du en tvekan inför att ta ställning och ifrågasätta för mycket, till exempel för att det skulle kunna äventyra din anställning eller förstöra möjligheterna att bli befordrad?
 •    Vilket ansvar bör utkrävas av beslutsfattare och politiker i fråga om långsiktighet, hållbarhet och klimatpåverkan? Hur bör beslutsfattare och politiker mer allmänt förhålla sig till kommande generationer vars livsmöjligheter påverkas av hur vi idag konsumerar och lever våra liv?
 •    Om du var politiker (oavsett parti) skulle du då i dagens läge prioritera miljö- och klimatfrågor och arbeta aktivt för hållbarhet och klimat? Tycker du att politiker gör det de kan för miljön? Hur stödjer du de som verkar för en hållbar framtid bäst?
 • I alla situationer är du en förebild.
 •    Om du själv är lärare eller har kontakt med lärare, känner du igen den frustration som läraren ger uttryck för och får henne att tvivla på sitt uppdrag?
 •    Tror ni detta är ett centralt dilemma, något man kan prata om i skolan bland kollegor och med skolledning?
 •    Hur ser ni på lärarens uppleda konflikt? Ska hon verka för att eleverna anpassas eller ge eleverna verktyg att förändra? Hur ser uppdraget ut?
 •    Hur tänker du på följande grundläggande frågor för varje enskild pedagog?
 •    Vad är viktigt att förmedla till elever i grundskolan och varför?
 •    Vilket ansvar ser ni att man har som lärare för att eleverna ska utvecklas till empatiska och ansvarsfulla vuxna med ett engagemang för samhället.
 •    Vad kan man enskild lärare göra när man står inför ett dilemma som det i filmen situationen? I klassrummet, i kollegiet på skolan, i relation till skolledning, skolpolitiker?
 •    Hur bör skolan bemöta elevernas tankar om klimathotet och engagera eleverna i ett aktivt klimatarbete?
 •    Vilket ansvar har skolan, skolledning och skolpolitiker för en utveckling och förändring som gynnar klimat och hållbar utveckling?
 • Lär dig att hitta fram till lagom.
 •    Hur ofta tar du reda på hur varan du köper produceras?
 •    Vet du hur du får information om hur varan tillverkas?
 •    Vet du hur varan transporteras till oss och vet du något om den sammantagna miljö- och klimatpåverkan för varan när du köper den?
 •    Har du ställt dig frågor om vilken miljöpåverkan vi åstadkommer som konsumenter av kläder (klädvård, slit och släng)?
 •    Vet du att vi idag lägger lika mycket pengar på kläder som i början av 2000-talet, men konsumerar fler plagg? Anledningen är de allt lägre världsmarknadspriserna på textilier.
 •    Är du beredd att köpa mindre kläder för att bidra till att minska den negativa miljöpåverkan som den ökande klädproduktionen bidrar till? Skulle du vilja engagera dig tillsammans med andra för ökad kundmedvetenhet?
 • Lär dig se huvudsak före bisak.
 •    Hur vill du beskriva det dilemma som den facklige representanten hamnat i?
 •    Ser du någon väg ut ur detta dilemma?
 •    På vilket sätt skulle motsvarande dilemma kunna uppstå i din arbetsplats och din fackförening?
 •    Hur kan man politiskt undvika arbetslöshet i samband med nedläggningar av klimathotande verksamheter i en förestående omställning?
 •    Hur kommer fackföreningarnas roll att påverkas i en omställning för ökad hållbarhet?
 •    Kan du skissa på en uppgift för en fackförening som vill arbeta för både sysselsättning och hållbar verksamhet?
 •    Kan du tänka dig att skriva motioner eller på annat sätt agera för att fackliga organisationer mer aktivt kan bidra till ökad hållbarhet?
 • Känn igen vad som är viktigt för livet.
 •    Hur tycker du att tågtransporter ska kunna bli bra och billiga alternativ till mer ohållbart flygande?
 •    Idag subventioneras flyget medan tåg ofta ska bära sina egna kostnader. Är det rimligt?
 •    Bör subventioner tillämpas för att stimulera tågresandet?
 •    Idag talas mer om helheten i transporter och att inte prima är titta på tåg, bilar etc. Hur tänker du att mobiliteten av människor i din egen stadsdel eller där du bor bäst skulle kunna organiseras, så att barn kommer till skolan, äldre får tillgång till sjukvård, människor som arbetar kan ta sig till både arbeten och affärer på ett bekvämt och hållbart sätt?
 •    Hur skulle du vilja arbeta för att få genomslag för bättre helhetstänkande i fråga om transporter av både människor och varor? Hur kan tågen bli mer tillförlitliga vad gäller avgångar och ankomsttider?
 •    Vad tänker du om att vi alla alltid tycks ha så bråttom att transporteras. Vad säger det om livskvalitet och hälsa/ohälsa?
 • De gröna växtcellerna är de som bär allt liv.
 •    Kvinnan i filmen ger uttryck för ett dilemma och en stor uppgivenhet som har att göra med valet mellan kvantitet och kvalitet att göra? Hur då?

 •    Kvinnan talar om jordbruket som en andlig verksamhet. Vad tror du hon menar med det och delar du hennes uppfattning?
 •    Kan du ta fram exempel på hur storskaligt jordbruk kan bedrivas utan användning av konstgödning och växtgifter, som skadar både människor, djur och klimat.
 •    På vilket sätt kan vi konsumenter bidra till att förgiftandet av jorden stoppas?
 •    Vilka åtgärder måste vidtas från samhällets sida, både på nationell och global nivå?
 •    Ekologiska produkter är i allmänhet dyra och därmed inte tillgängliga för alla på samma sätt. Anser du att dessa produkter därför borde subventioneras?
 •    I förhållande till vår befolkning har vi mycket markyta i Sverige som inte brukas. Kan och bör vi i samband med en omställning öka vår självförsörjningsgrad?
 •    Hur ser du på möjligheterna att motivera unga människor att ägna sig åt jordbruk och odling idag?
 • En dubbelmoral urholkar din omdöme.
 •    Hur kan vi få pressen att fungera utan att tidningar ska behöva ta in så mycket reklam som idag – reklam som t ex står i direkt motsats till artiklar i tidningarna om vikten av klimathänsyn och minskat konsumtion och minskat resande?
 •    Kan presstöd vara en variant som minskar beroendet av reklamintäkter?
Eller mer digital media?
 •    SvT och radio fungerar ju utan reklam. Vad kan vi lära av dem?
 •    Hur kan media överlag bidra till att öka människors insikt och kunskap om klimatfrågor?
 •    DNs kulturchef skriver aktivt om klimatfrågan och vikten av att agera. Vad tror du om genomslaget av hans artiklar? Hur kan det backas upp?
 •    Ge exempel på fler aktörer/debattörer som ökar förståelsen när det gäller att agera snabbt på klimatområdet.
 • Lär dig att känna igen ditt kosmiska konto.
 •    I de rika länderna uppmanas vi att låna så mycket som möjligt för att kunna konsumera så mycket som möjligt. I fattiga länder kan det vara näst intill omöjligt att göra sig skuldfri.
  Ska det vara så? Vad hindrar dem från att bli skuldfria? Hur kan vi förändra detta orättvisa förhållande?
 •    Är det bättre att ge bistånd stället för att avskriva utvecklingsländernas skulder?
 •    Varför anser kronofogden att den utmätningshotade kvinnan saknar ödmjukhet?
 •    Och vad menar kvinnan med att framtiden inte kan stå i skuld?
 •    Varför tror du att kronofogden plötsligt bestämmer sig för att hjälpa kvinnan? Tänker han rätt?
 •    Hur ska vi se på skuldsättning med tanke på klimatförändringarnas konsekvenser?
 • Konsten följer livet och vår attityd till detta.
 •     Känner du igen dig eller någon nära anhörig i den upproriska unga konstnären?
 •     Håller du med om att snäva och kortsiktiga ekonomiska intressen som innebär förödande av jorden, naturen, klimatet och allt levande utgör det värsta av alla brott?
 •     Är alla slags protester, aktioner och konstuttryck – även bildäcksbränning försvarbara för att driva klimatfrågan med tanke på dess angelägenhetsgrad eller kan alltför våldsamma protester få motsatt effekt och riskera att skada klimatarbetet?
 •     Vad finns det för ”fredligare” sätt protestera på i vardagen, på arbetsplatsen, i samhället för att uppmärksamma och åtgärda klimatfrågan?
 •     Greta Thunberg, den unga skolflickan som demonstrerar utanför Riksdagshuset har visat ett exempel på hur det går att få genomslag för klimatengagemang, och att få följare? 
Vad kan du, ensam eller i samverkan med andra själv göra?
 •     Det är svårt att nå fram med klimatfrågorna i mediebruset: Hur kan man på ett effektivt sätt slå igenom med dessa frågor i olika medier och nå ut till och engagera fler människor?